Přejít na obsah
znak panorama>
 Úvodní stránka ►  Povinně zveřejňované informace ► Přehled právních předpisů
Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro jednání a rozhodování města
 1. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozd. předpisů
 2. zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozd. předpisů
 3. zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozd. předpisů
 4. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozd. předpisů
 5. zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozd. předpisů
 6. vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozd. předpisů
 7. zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů
 8. zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozd. předpisů
 9. zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů
 10. zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozd. předpisů
 11. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozd. předpisů
 12. zák. č. 114/1988 sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozd. předpisů
 13. zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozd. předpisů
 14. zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozd. předpisů
 15. zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozd. předpisů
 16. zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozd. předpisů
 17. vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozd. předpisů
 18. zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozd. předpisů
 19. zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozd. předpisů
 20. zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozd. předpisů
 21. zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů
 22. zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozd. předpisů
 23. zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozd. předpisů
 24. zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů
 25. zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozd. předpisů
 26. zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozd. předpisů
 27. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů
 28. zák. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozd. předpisů
 29. zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů
 30. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozd. předpisů
 31. zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozd. předpisů
 32. zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů
 33. zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů
 34. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů
 35. obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění pozd. předpisů
 36. občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozd. předpisů
 37. zákoník práce č. 262/2006 Sb.ve znění pozd. předpisů
 38. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Texty výše uvedených zákonů a dalších zákonů vydávaných ve Sbírkách zákonů lze nalézt na Portálu veřejné správy České republiky.

Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů