Přejít na obsah
znak panorama
 Úvodní stránka ►  Povinně zveřejňované informace ► >Pravidla pro přijímání petic
Pravidla pro přijímání petic

§ 7 a § 8 zákona číslo 85/1990 Sb., o právu petičním, státní orgány, tj. i právnické osoby, jimž byla působnost státního orgánu svěřena, mají povinnost upravit ve svých jednacích řádech nebo obdobných předpisech způsob přijímání a vyřizování peticí jim adresovaných.

Zásady pro postup přijímání, projednání a vyřizování peticí

čl. 1

Při vyřizování peticí se město Vysoké Veselí řídí zákonem číslo 85/1990 Sb., o právu petičním.

čl. 2
Obecné zásady

1. Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na obec se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu, které patří do působnosti obce.

2. Obsah petice musí být v souladu s ust. § 1 odst. 4 zákona o právu petičním, jinak její převzetí obec odmítne.

3. petice musí být písemná a musí splňovat formální náležitosti podle zákona.

čl. 3
Přijímání petic

1. Petice přijímá starosta města, který vede jejich evidenci.

2. Je-li petice svým obsahem v rozporu se zákonem o právu petičním, odmítne její přijetí a uvědomí o tom písemně toho, kdo petici podal.

3. Má-li petice formální nedostatky, vyzve písemně toho, kdo petici podal, k jejich odstranění a stanoví pro to přiměřenou lhůtu.

4. Nepatří-li věc do působnosti obce, petici do pěti dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom písemně toho, kdo petici podal.

5. Shledá-li petici po obsahové a formální stránce v pořádku, zapíše ji do zvláštní evidence a předá věcně příslušnému orgánu.

čl. 4
Vyřizování peticí

1. Určený příslušný pracovník je povinen se s obsahem petice zabývat a nejpozději do dvaceti dnů připravit odpověď tomu, kdo ji podal, případně tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.

2. Odpověď musí obsahovat stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

3. Město je povinno do třiceti dnů písemně odpovědět na přijatou petici. Odpověď na petici schvaluje a podepisuje starosta města.
Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů